Search
Close this search box.

หมวดหมู่สินค้าหลัก

เครื่องตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด

Barcode Verifiers

สามารถตรวจสอบบาร์โค้ดได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ 1D และ 2D พร้อมทั้งยังมีความรวดเร็ว แม่นยำ และมีคุณภาพสูงในการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของบาร์โค้ด โดยเครื่องตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดจะทำการถอดรหัสและตรวจสอบการจัดรูปแบบของบาร์โค้ด เพื่อบ่งชี้พื้นที่ที่มีความบกพร่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบถึงความผิดปกติของบาร์โค้ดได้ และทำการแก้ไขต่อไปให้เกิดความถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลงานพิมพ์ย้อนหลัง เพื่อใช้ตรวจสอบได้อีกด้วย