หมวดหมู่สินค้าหลัก

เคลื่อนที่บนแถบแม่เหล็ก | เส้นสี

AGV เคลื่อนที่บนแถบแม่เหล็ก/เส้นสี

หรือ รถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติแบบไร้คนขับ ด้วยการเคลื่อนที่บนแถบแม่เหล็ก / เส้นสี เป็นตัวบอกทิศทางให้กับรถ AGV สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยส่วนใหญ่แล้วนิยมนำมาใช้งานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คลังสินค้า และส่วนการผลิตในโรงงาน เป็นต้น ซึ่งจะถูกนำมาใช้สำหรับลำเลียงสินค้าหรือวัตถุดิบจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้แรงงานคนได้ โดยสามารถแบ่งประเภทของรถ AGV ออกเป็น 

  • แบบบรรทุก (Loading) ขนย้ายสินค้าหรือวัตถุดิบด้วยการบรรทุกไว้บนตัวรถ 
  • แบบลากจูง (Towing) สามารถนำรถเข็นมาต่อพ่วง เพื่อบรรทุกสินค้าและลากจูงได้ 
  • แบบเกี่ยวลาก (Tractor) สามารถลอดใต้เข้าไปเกี่ยวลากรถเข็น เพื่อขนส่งสินค้าไปยังจุดต่าง ๆ 
  • แบบ Forklift ขนย้ายสินค้าด้วยการยกขึ้น และนำมาบรรทุกไว้บนตัวรถ เพื่อขนส่งไปยังจุดหมาย 

    โดย เราเป็นผู้พัฒนาและตัวแทนจัดจำหน่ายรถ AGV และระบบนำทาง (Navigation Controller) ของ Bluebotics จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์