Engineering Manager

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่ดูแลแผนกวิศวกรรมทั้งหมด เป็นผู้นำทีมในการทำโครงการต่าง ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ