สายไฟ/รางกระดูกงู/โซ่

AGV

Proximity Sensors (Prox)